Past Presidents

Dr Khaver Kirmani 2017
Dr. Maqbool Halepota 2016
Dr Habib Khan 2014-2015
Dr Nusram Iqbal 2013
Dr Faran Bashir 2012
Dr Azhar Jan 2010/2011
Dr Asim Khwaja 2006/2007
Dr Azam Khan 2005
Dr Akhtar Hamidi 2004
Dr Yousuf Khan 2003
Dr Nadeem Kazi 2002-2003